Skip directly to content

Jognyilatkozat

Felhasználási feltételek

 

Ön a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószám: 10591060-2-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő) által üzemeltetett www.pfizer.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatásával, elérésével, böngészésével, illetve használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen felhasználási feltételeket. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Honlapot.

Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2018. január 31. napjától hatályos.

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése, és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat és gyógyszerjogi szabályzatokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény), valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény előírásait, továbbá a 2014. július 1. napján hatályba lépett Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének rendelkezéseit.

A Honlap üzemeltetése és az Ön vonatkozó jogainak tekintetében Magyarország joga az irányadó.

 

1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 

A www.pfizer.hu honlap, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlapon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalomnak a Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Honlap elérhetőségének (a www.pfizer.hu link vagy allinkjei) beágyazása.

 

2. Felhasználási feltételek

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Honlap valamely vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért e károk előreláthatóságára tekintet nélkül, azoktól függetlenül.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Honlapon elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Honlap látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Honlapon közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Honlapon végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Honlapon található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások megegyeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) és/vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján közzétett betegtájékoztatókkal és alkalmazási előírásokkal, melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak.

A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt. Kizárólag az Ön orvosa tudja eldönteni azt, hogy a jelen vagy bármely más weboldalon meghatározott termék az Ön számára megfelelő lehet-e.

 

3. Információk, felelősség

 

A Honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlapot látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről, és konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Honlapon található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Honlapot látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Honlapon közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az Üzemeltetőnek szándékában áll bevezetni az említett termékeket vagy szolgáltatásokat az adott országban.

 

4. Adatok

 

Naplóállományok (logfile-ok)

A Honlap szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kezeli szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat az Üzemeltető a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes hozzájárulás nélkül nem használja fel.

Anonim látogatásazonosítók (cookie-k)

A Honlap szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az Üzemeltető Honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Üzemeltető azt nem veszi igénybe. A Honlap látogatója az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha valamely honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Linkek

A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A nem az Üzemeltető által fenntartott honlapra mutató hivatkozás emellett nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az adott honlap tartalmával, használatával vagy üzemeltetőjével. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Honlapról is szerzett tudomást e félről, vagy a Honlap valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.

 

5. Adatvédelem

 

A Honlapon található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához az Üzemeltető személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az Ön számára. Mindazon szolgáltatások esetén, amelyek igénybevételéhez személyes adatainak megadása szükséges, az Üzemeltető az Ön személyes adatait kizárólag az Üzemeltető által az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban megadott egyértelmű, előzetes és részletes tájékoztatását követően az Ön által adott előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján kezeli. A tájékoztatás kiterjed többek között az adatkezelő, esetleges adatfeldolgozó(k) személyére, az adatkezelés jogalapjára, céljára, kötelező vagy önkéntes jellegére, időtartamára, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. Az Üzemeltető a Honlap látogatóitól különleges adatot, így például egészségügyi adatot nem gyűjt.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például az általuk külön megadott e-mail címeket) az Üzemeltető kizárólag a felhasználó előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen megadott hozzájárulásával kezeli, azokat a felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, illetve nem továbbítja. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az érintetteket előzetesen tájékoztatni és hozzájárulásukat kérni, illetőleg lehetőséget biztosítani számukra, hogy az adatkezelést megtiltsák.

Az Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Üzemeltető minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak kötelezi ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

Az Üzemeltető 2015. október 1. napjától az Infotv. rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a Honlapot érintő esetleges adatvédelmi incidensekről és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

Az Üzemeltető Honlapot érintő adatkezelési nyilvántartási számai:

Marketing célból történő adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84593/2017.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (IGYE) Transzparencia Kódexe szerinti közzététellel kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90025/2015.

A mellékhatás bejelentés körébe tartozó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94230/2016.

Az állásra jelentkezők személyes adatait tartalmazó adatbázis, mint adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94231/2016

 

6. Kiskorúak személyes adatainak kezelése

 

Az Üzemeltető nem kínál kifejezetten kiskorú személyek számára szánt szolgáltatást, valamint nem gyűjt, és nem kezel kiskorú személyről személyes adatokat. Amennyiben 16 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok kezelése, amennyiben a 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozathoz megfelelően kiállított, ellenőrizhető formájú szülői vagy más törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás áll rendelkezésünkre. Ilyen törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás hiányában a 16 éven aluli személy személyes adatait az Üzemeltető nem kezeli.

 

7. Tájékoztatás kérése, személyes adatok helyesbítése, törlése, jogorvoslat

 

Az Üzemeltető adatkezelési tevékenységéről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Amennyiben kéri, hogy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerüljenek az Üzemeltető rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni az adott szolgáltatásokat), ezt az Üzemeltető haladéktalanul teljesíti. Az Üzemeltető jogosult további adatokat kérni az érintettől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, amelyek feltétlenül szükségesek az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Üzemeltető jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Üzemeltető az Infotörvény értelmében jogosult lehet megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park „A” épület. Az adatkezelésért felelős személy: Dr. Szalay Tímea, telefon: +36 1 448 3647; e-mail: timea.szalay@pfizer.com Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további, konkrét igényét, kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését az Üzemeltető nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az Üzemeltető által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu).

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Lezárva: 2017. november 2.